Aktuality

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 7.2

Zmena termínu uzavretia výzvy na podopatrenie 7.2

MAS Stráže oznamuje potenciálnym žiadateľom v rámci podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 30.11.2021.
Viac info: http://masstraze.sk/aktualne-vyzvy/