Aktuality

Aktualizácia výzvy na podopatrenie 4.2

Aktualizácia výzvy na podopatrenie 4.2

MAS Stráže oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii výzvy na podopatrenie 4.2.

V zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3, z 11.09.2020 boli aktualizované prílohy výzvy.

Aktualizovanú výzvu s prílohami nájdete tu.