Aktuality

Správa zo Zhromaždenia členov združenia

Správa zo Zhromaždenia členov združenia

Dňa 28.07.2015 sa konalo Zhromaždenie členov združenia MAS STRÁŽE v obci Geraltov.

Po stanovení vízie a vyšpecifikovaní cieľov prostredníctvom spolupráce členov MAS STRÁŽE a pod odborným vedením spracovateľa stratégie sa začali tvoriť opatrenia pre danú stratégiu CLLD. Členom boli predstavené jednotlivé opatrenia v rámci PRV SR 2014 -2020 a špecifické ciele pre IROP 2014 -2020. Postupne sa začal pripravovať nástrel opatrení, ktoré odrážali potreby a ciele územia. 

Ďalším bodom stretnutia bola tvorba finančného rámca, členovia boli vyzvaní k podaniu návrhov na prerozdelenie financií do jednotlivých opatrení stratégie CLLD. Členovia MAS si tak sami  určili, kde finančné prostriedky budú alokované a v akej výške v rámci jednotlivých opatrení.                                                                             

Členovia tým, že aktívne sa zapájali aj do tejto časti príprav, nadobudli vedomosti ohľadom daných opatrení a zároveň orientáciu v problematike rozvoja regiónu. Boli nápomocní pri stanovení opatrení a pri stanovení finančného rámca najmä preto, lebo kto iný ako oni pozná lepšie územie MAS STRÁŽE. Stratégia a jej jednotlivé časti  boli stanovené práve pre ľudí, ktorí na území žijú, tvoria a realizujú svoje ciele, ktoré smerujú k rozvoju miestnej a regionálnej ekonomiky.

 

Fotodokumentácia