Aktuality

Správa zo Zhromaždenia členov združenia

Správa zo Zhromaždenia členov združenia

Zhromaždenie členov združenia MAS STRÁŽE sa konalo dňa 11.03.2015 v obci Terňa. V rámci bodu 5 "Informácie o stave prípravy štúdie územia MAS STRÁŽE a návrhu stratégie CLLD" bolo členom odprezentované opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020. Predstavený bol samotní prístup LEADER, tento prístup „zdola nahor“ nebol ešte v území implementovaný a z tohto dôvodu bol podrobnejšie vysvetlení členom MAS STRÁŽE.