Aktuality

Výzva na podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Výzva na podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

 

Pre opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku - časť D) Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

 

 

Podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohopodárstva a lesného hospodárstva

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.05.2015

Dátum uzavretia výzvy: 24.09.2015

 

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=515