Aktuality

Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR

2014 -2020

 

Pre opatrenie: 8 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov

 

Podopatrenie: 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.05.2015

Dátum uzavretia výzvy: 18.09.2015

 

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=510