Aktuality

Výzva na podopatrenie 4.3 - infraštruktúra

Výzva na podopatrenie 4.3 - infraštruktúra

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Pre opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku

 

Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.05.2015

Dátum uzavretia výzvy: 18.09.2015

 

Bližšie informácie: http://www.apa.sk/index.php?navID=509