Financovanie prevádzkových nákladov MAS STRÁŽE

Prijímateľ: Miestna akčná skupina STRÁŽE

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS STRÁŽE

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 72 542,75 €

Začiatok realizácie projektu: 11/2019

Skončenie realizácie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie financovania prevádzkových nákladov MAS STRÁŽE a uskutočňovanie stratégie CLLD pod názvom "S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja a Á-trium Ž-ivota a E-nergie"

Predmetom projektu je:

  • pokračovanie financovania prevádzkových nákladov MAS STRÁŽE
  • plynulý chod kancelárie MAS STRÁŽE
  • realizácia činností spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD

 

Informácia o projekte