Financovanie implementácie stratégie CLLD

Prijímateľ: Miestna akčná skupina STRÁŽE

Názov projektu:  Financovanie implementácie stratégie CLLD

Hlavný cieľ projektu:  Zabezpečenie financovania implementácie stratégie CLLD pod názvom „ S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja a Á-trium Ž-ivota a E-nergie“. Na základe schválenia projektu umožní MAS Stráže implementáciu projektov užívateľov v súlade so schválenou stratégiou CLLD, v rámci schválených opatrení.       

Výška poskytnutého príspevku: 343 157,90 €  

Začiatok realizácie projektu: 09/2019

Skončenie realizácie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu:  Implementácia projektov v rámci jednotlivých opatrení stratégie CLLD prinesie do územia zlepšenie kvality života v podobe vytvorených komunitných aktivít, vytvorením pracovných miest priamo v území, posilní sa ekonomické zázemie obcí a vytvoria sa možnosti na rozvoj a skvalitnenie služieb. Rozšíri sa základňa remeselníkov a služieb v obciach čo spôsobí vyvážený a udržateľný rozvoj a hospodársku stabilitu. 

Predmetom projektu je: realizácia aktivít, ktoré prispejú k naplneniu cieľov zadefinovaných v Stratégii CLLD.

V rámci projektu budú implementované nasledovné aktivity:

  • A1 podpora podnikania a inovácií                                             
  • B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
  • C1 Komunitné sociálne služby
  • C2 Terénne ambulantné služby

 

Informačný plagát: