Aktivity spojené so zabezpečovaním chodu MAS STRÁŽE a uskutočňovaním stratégie CLLD

 

Prijímateľ: Miestna akčná skupina STRÁŽE

Názov projektu: Aktivity spojené so zabezpečovaním chodu MAS STRÁŽE a uskutočňovaním stratégie CLLD

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výška poskytnutého príspevku: 110 722,50 €

Začiatok realizácie projektu: 12/2017

Skončenie realizácie projektu: 10/2019

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie financovania preváczkových nákladov MAS STRÁŽE a uskutočňovanie stratégie CLLD pod názvom "S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja a Á-trium Ž-ivota a E-nergie"

Predmetom projektu je:

  • zriadenie kancelárie MAS
  • obstaranie nevyhnutného interiérového vybavenia (kancelársky nábytok)
  • obstaranie potrebnej výpočtovej techniky 
  • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér, odborný administratívny asistent a ekonomický manažér)

Informačný plagát