Animácie a aktivity spojené s oživovaním stratégie CLLD

Prijímateľ: Miestna akčná skupina STRÁŽE

Názov projektu: Animácie a aktivity spojené s oživovaním stratégie CLLD

Hlavný cieľ projektu:  Zabezpečenie financovania animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD pod názvom „S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja a Á-trium Ž-ivota a E-nergie“. 

Výška poskytnutého príspevku: 68 000 €

Začiatok realizácie projektu: 12/2017

Skončenie realizácie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu:  Podporu aktivít v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja t.j. propagácie stratégie a informovanosť o dotknutom území. Budovanie zručnosti zamestnancov a členov, zabezpečovanie publicity MAS STRÁŽE a činností spojených s monitorovaním a hodnotením stratégie CLLD.

Predmetom projektu je:

  • propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,
  • výmena informácii a skúsenosti medzi miestnymi aktérmi – semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS a taktiež pre širokú verejnosť,
  • osvojovanie príkladov dobrej praxe,
  • rozširovanie vedomosti a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác,
  • vzdelávanie potencionálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručnosti pri príprave projektov.

informačný plagát