Aktuálne výzvy

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP:  

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Termín vyhlásenia: 24.07.2023

Termín uzavretia: 15.09.2023

Výzva 

Prílohy

 

Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín vyhlásenia: 24.07.2023

Termín uzavretia: 15.09.2023

Výzva

Prílohy

 

Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Termín vyhlásenia: 24.07.2023

Termín uzavretia: 31.08.2023

Výzva

Prílohy