Aktuálne výzvy

VÝZVY MAS:

Výzva IROP-CLLD-P932-512-004

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 20.10.2022

Termín uzávierky hodnotiacich kôl: 31.05.2023 a 30.06.2023

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY IROP-CLLD-P932-512-004

Informácia k aktualizácii č. 1 výzvy

Aktualizovaná výzva s prílohami

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 44 000,00 €

Výzva na aktivitu C2

Prílohy k výzve

 

Výzva IROP-CLLD-P932-512-003

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 20.10.2022

Termín uzávierky hodnotiacich kôl: 31.05.2023 a 30.06.2023

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY IROP-CLLD-P932-512-003

Informácia k aktualizácii č. 1 výzvy

Aktualizovaná výzva s prílohami 

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 44 000,00 €

Výzva na aktivitu C1

Prílohy k výzve

 

Výzva IROP-CLLD-P932-511-001

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 29.11.2019

Termín uzávierky hodnotiacich kôl: 15.06.2023 a 15.07.2023

AKTUALIZÁCIA Č. 3 VÝZVY

Informácia k aktualizácii č. 3 výzvy

Výzva s príloha - aktualizácia č. 3

Aktuálne disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 111 272,47 €

 

Aktualizácia č. 2 výzvy 

Informácia k aktualizácii č. 2 výzvy

Dokumentácia k aktualizácii č. 2 výzvy bez sledovania zmien

Dokumentácia k aktualizácii č. 2 výzvy so sledovaním zmien

Aktuálne disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 111 272,47 €

 

Aktualizácia č. 1

Informácia o aktulizácii výzvy - aktivita A1

Výzva IROP-CLLD-P932-511-001 - so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-P932-511-001 - bez sledovania zmien

Prílohy výzvy - so sledovaním zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

Prílohy výzvy - bez sledovania zmien

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy ŽoPr - so sledovaním zmien

Prílohy ŽoPr - bez sledovania zmien

 

Výzva IROP

Prílohy Výzvy

PRÍLOHA 1 Formulár ŽoPr.docx

PRÍLOHA 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.pdf

PRÍLOHA 3 Zoznam merateľných ukazovateľov.pdf

PRÍLOHA 4 Kritéria pre výber projektov.pdf

Prílohy žiadosti o príspevok

Prilohy_ZoPr.zip